Monthly Archives: Február 2010

Sľub doktorov medicíny.

Sľub doktorov medicíny.

Pri preberaní diplomu doktora medicíny slávnostne prisahám:

po prvé: svoj život zasvätím službe ľuďom a ochrane ich zdravia

po druhé: svoje povolanie budem vykonávať svedomito, čestne a dôstojne, podľa

najnovších, vedeckým bádaním a praxou overených poznatkov medicíny

po tretie: budem sa snažiť zmierňovať ľudské utrpenie a chrániť ľudský život až do jeho

konca.

Nikdy nezneužijem lekárske vedomosti ani svoje postavenie proti zásadám etiky,

morálky, ani proti pravde o zdravotnom stave pacienta,

po štvrté: voči chorým budem úprimný a spravodlivý.

Poviem im pravdu o chorobe a liečbe s taktom a porozumením,

po piate: zachovám lekárske tajomstvo od prvého styku s pacientom, aj po jeho smrti,

po šieste: pri výkone lekárskeho povolania ma neovplyvní národnosť, rasa, náboženstvo,

politické presvedčenie, ani spoločenské postavenie pacienta,

po siedme: budem rešpektovať biologickú, sociálnu i duchovnú podstatu a ľudskú

dôstojnosť pacienta,

po ôsme: svojich spolupracovníkov a ich prácu si budem vážiť pre dobro chorých.

V prípade potreby s dôverou požiadam o pomoc ďalších čestných a odborne

vzdelaných lekárov,

po deviate: vo vďačnej pamäti si zachovám Univerzitu Komenského i jej Lekársku fakultu,

na ktorej, som získal vedomosti i diplom lekára,

po desiate: túto prísahu skladám slobodne, dobrovoľne a na svoju česť.

Slib při udělení titulu Doktor Medicíny.

Slib při udělení titulu Doktor Medicíny.

Promotor:

Slibujete československé republice, jejimu lidu a Univerzitě Karlově:

Především, že si budete vždy vědomi poslání vzdělání a vědy pro společnost,

že budete stále usilovat o společenský pokrok a mírovou dudoucnost lidstva,

že své vědomosti a svou činnost zaměříte ku prospěchu lidu,

že své povinnosti budete konat řádně, svědomitě a ochotně a zejména s plným

vědomím své odpovědnosti,

že budete i v budoucnosti prohlubovat vědecké poznání a v něm pokračovat.

Dále , že budete podle svých možností a podle svého nejlepšího svědomí řídit život zdravých

i nemocných vždy jen k jejich prospěchu,

že zachováte svúj život a své lékařské umění čisté a bez jakéhokoliv provinění

a že budete mít na zřeteli jen dobro člověka,

že to co uvidíte nebo uslišíte při provádění svého povolání neb vúbec v životě lidí, co

by bylo nutné nezveřejňovat, nebudete dále rozširovat a zachováte v tajnosti.

Konečně , že vždy uchováte ve vděčné paměti Univerzitu Karlovu a její fakultu všeobecného

lékařství, na niž dosáhnete titul doktora medicíny.

Jste si dobře vědomi, kčemu se zavazujete, a jste připraveni složit tento slavný slib na své dobré svědomí?

Doktorandi:

Slibuji.

Hippokratova prísaha – preklad

Hippokratova prísaha.

Prisahám pri Apolónovi, bohovi lekárstva, pri Aeskulapovi, Hygiei a Panacei aj pri všetkých bohoch a bohyniach a dovolávam sa ich svedectva, že túto prísahu a tieto záväzky budem podľa svojich síl a svedomia poriadne dodržiavať:

Svojho učiteľa v tomto umení si budem rovnako ctiť ako vlastných rodičov a vďačne mu ponúknem všetko potrebné, ak si to vyžiada nutnosť.

Jeho potomkov budem pokladať za vlastných bratov a keď sa budú chcieť vyučiť tomuto umeniu, vzdelám ich bez nárokov na odmenu aj akékoľvek záväzky.

Svojim synom aj deťom svojho učiteľa aj žiakom, ktoré sa slávnostne zaviazali lekárskou prísahou, umožním, aby sa zúčastňovali na výučbe a na prednáškach aj na celej vede.

Nikomu však inému.

Spôsob svojho života zasvätím podľa vlastných síl a svedomia úžitku chorých a budem ich ochraňovať pred každou krivdou a bezprávím..

Ani prosbami sa nedám prinútiť na podanie smrtiaceho lieku, ani sám nikdy na to nedám podnet.

Nijakej žene nepodám prostriedok na vyhnanie plodu.

Svoj život a svoje umenie vždy budem chrániť v čistote a udržím ich bez akejkoľvek viny.

Sám neuskutočním rez u nijakého chorého, ktorého trápia kamene, ale odovzdám ho do rúk mužom skúseným v tomto odbore.

Nech vkročím do akéhokoľvek domu, vojdem tam len s úsilím pomôcť chorým a budem sa vyhýbať každému podozreniu z bezprávia alebo hocijakého ublíženia.

Zrieknem sa túžby po zmyslových pôžitkoch či so ženami či s mužmi, či so slobodnými či s otrokmi.

Keď pri svojej lekárskej praxi zbadám alebo vypočujem niečo, čo by malo zostať tajomstvom, o súkromnom živote ľudí všetko zamlčím a ako tajomstvo uchovám.

Ak budem túto prísahu dodržiavať a poriadne spĺňať, nech sa mi dožičí žiť navždy šťastne, nech sa dožijem úcty všetkých ľudí a nech sa radujem z plodov svojho umenia.

Ak ju poruším a poškvrním, nech sa mi stane pravý opak.

Hippokratova prísaha – originál

Hippocratis iusiurandum.

Apolinem medicum et Aesculapium Hygeamque ac Panaceam iuro deosque omnes itemque deas testes facio me hoc iusiurandum et hanc contestationem pro viribus et iudicio meo integre servaturum esse:

Praeceptorem, qui me hanc edocuit artem, parentum loco habiturum, vitam communicaturum wyquem quibus opus habuerit, imperiturum., eos item, qui ex eo nati sunt, pro fratribus masculis iudicaturum artemque hanc si discere voluerit, absque mercede et pacto edocturum, praeceptionum ac auditionum reliquuaeque totius disciplinae participesfacturum, tum meos, tum praeceptoris mei filios, immo et discipulos, qui mihi scripto caverint et medico iureiurando addicti fuerint, alium vero praeter hos mullum.

Ceterum quod ad aegros attinet sanandos, diaetam ipsis constituam pro facultate et iudicio meo commodam, omneque detrimentum et iniuriam ab eis prohibebo.

Neque vero ullius preces apud me adeo validae erunt, ut cuipiam venenum simpropinaturus nequeetiam ad hanc rem consilium dabo.

Similiter autem neque mulieri taluim vulvae subditicium ad corrumpendum conceptum velfetum dabo.

Porro caste et sancte vitam et artem meam conservabo.

Nec vero calculo laborantes secabo, sed viris chirurgiae operaritis eium rei faciendae locum dabo.

In quascumque autem domus ingrediar, ob utilitatem aegrotantium intrabo, ab amnique iniuria voluntaria inferenda et corruption cum alia, tum praesertim operumveneriorum abstinebo, sive muliebria sive viliria, liberorumve hominum aut servorum corpora mihi contigerint curanda.

Quaescumque vero inter curandum videro aut audivero, immo etiam ad medicandum non adhibirus in communi hominum vitacognovero, ea siquidem affere non contulerit, tacebo et tamquam arcana apud me continebo.

Hoc igitur iusiurandum mihi integre servanti et non confundenti contingat et apud omnes homines in perpetuum gloriam meam celebrari.

Transgredienti autem et peieranti his contraria evaniant.

Oni ma musia ošetriť

Vážení čiatatelia,

často sa stretávame s formuláciou na tému lekárskeho ošetrenia: "oni ma musia ošetriť, veď sú viazaní Hippokratovou prísahou".

Aby som do celej veci vniesol viac svetla, uvádzam v ďalších príspevkoch Hippokratovu prísahu v originále – po latinsky, jej preklad ako aj prísahu – sľub, ktorý skutočne skladajú medici na Slovensku a v Čechách.

Keďže som promoval tesne po revolúcii, je možné že tieto texty sú už upravené.

Myslím, že si podľa tohoto každý urobí obraz o tom, ako je verejnosť zavádzaná povinnosťou lekára za každých okolností robiť svoju prácu aj za minimálnych cenových a pracovných podmienok.

PM

Na Slovensku po slovensky

Učebnice na Slovensku by mali byť písané len po slovensky.

Zemepisné názvy by mali byť písané aj jazykom všetkých národnostných menšín uznaných v našej republike, t.j. česká, nemecká, maďarská, ukrajinská a poľská. podotýkam že, cigáni (rómovia) nie su národnostnou menšinou, ale etnikom.

Taktiež tabule s názvami obcí a miest by mali byť v slovenskom jazyku a pod tým menším písmom v jazyku všetkých národnostných menšín.

Nevidím dôvod na to aby mala maďarská menšina väčšie práva ako iné menšiny u nás.

Taktiež týmto krokom by sme raz a navždy skončili nezmyselné reči a tabuľkách atď.

Vo vyspelých krajinách sveta je absolútnou nevyhnutnosťou aby občan poznal a ovládal štátny-úradný jazyk krajiny v ktorej žije.

A ak ho nepozná tak je to jeho problém a nie problém štátu.

Taktiež všetci štátni zamestnanci by mali ovládať štátny jazyk čo by malo byť overené skúškou – maturitná a pod. Aj toto je nevyhnutnosťou vo vyspelých krajinách. Skúste sa zamestnať v niektorej krajine v štátnom sektore bez jazykovej skúšky – nebudete pripustený ani do výberového konania.

Nepotláčajme uznané menšiny, ale zároveň ani jednu z nich neuprednostňujme.

Každý človek, skupina ľudí, menšina má právo žiadať čokoľvek, ale je na parlamente, v ktorom je stále Slovákov viac ako členov menšín aby im uznali tie požiadavky ktoré sú zmysluplné a v súlade s ústavou a zákonmi SR.

V každej vyspelej krajine sveta je rozumný nacionalizmus podporovaný. Nacionalizmus a nie šovinizmus!


Peter