Monthly Archives: Marec 2010

Virtuálne kluby

Pripravili sme pre Vás virtuálne kluby.

Čo to je a  čo tým sledujeme ?

V bežnej praxi existujú rôzne kluby a stretnutia ľudí, ktorí trpia istou závislosťou a z rôznych dôvodov nemajú prístup k takýmto klubovým terapiám. Či už je to vzdialenosť, nedostatok financií na dopravu, nevedia, že také niečo je a podobne.

Našim cieľom je vytvoriť takýto priestor na komunikáciu všetkým, bez ohľadu na vzdialenosť. Odbúra sa tým už vyššie spomínaná bariéra, ale aj ostych či strach.

Ako to funguje ?

  1. Zaregistrujte sa. Nemusíte použiť svoje meno, kľudne vystupujte pod prezývkou. Ale mailová adresa musí byť existujúca, tam Vám totiž príde prihlasovacie heslo.
  2. Vytvorte článok, alebo reagujte komentárom na článok niekoho iného. Článok / komentár bude zverejnený podľa pravidiel.

Celá komunikácia je monitorovaná odborníkom v danej oblasti.

Kluby vedú a na Vaše články a komentáre odpovedajú:

KLUB ZÁVISLÝCH OD ALKOHOLU:

MUDr. Daniela Cymbalová

  • terapeutický garant resocializačného programu pre drogovo závislých v zariadení Road Tomky
  • 14 ročná prax v odbore, práca v centre drogovo a alkoholovo závislých
  • viac ako 20 ročná skúsenosť práce so závislými od alkoholu

– pripravujeme psychoterapeutický klub

Práva dieťaťa očami detí

Pohľad detského psychiatra na detskú konferenciu „Práva dieťaťa očami detí“ konanú dňa 20.11.2009

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Dohovoru o právach dieťaťa sa vo vkusne rekonštruovanej budove Slovenskej národnej rady na Župnom námestí v Bratislave stretli pod gestorstvom verejného ochráncu práv najdôležitejší činitelia tohto Dohovoru-deti.U mnohých príspevkoch ,ktoré predniesli deti ,dospelí odborníci vyjadrovali počudovanie nad ich vyspelosťou. Všetky názory zaujali,pričom ich najviac prezentovali deti zo Žiaru nad Hronom a z Bratislavy.Treba viac aktivizovať ďalšie regióny Slovenska, najmä z jeho východu.Prejavy detí ,ako aj čoskoro dospelých,odrážali myšlienky,postoje,náhľady a vysvetlenia na širokú paletu práv detí.Nebali sa skritizovať svet vrstovníkov ale hlavne dospelých,ktorí sa často ľahostajne stavajú k problémom sveta detí.

Deti majú svoje ľudské práva a to dokonca v podobe embrya a plodu pred narodením a nielen po dosiahnutí 18 roku.Rečníci dôrazne poukázali na úlohu rodičov pri zachovávaní práv detí aby sa rozvíjala osobnosť ich potomka.Kritickým náhľadom neobišli ani postoje učiteľov,ktoré nebývajú vždy zodpovedné pri ochrane odlišných či iných detí.Vyzdvihli nutnosť harmonickej rodiny a vytvorenie pomoci málo funkčným rodinám pre čo najväčšie zamedzenie narušenia detskej osobnosti pri jej výchove a edukácii..Z pohľadu detského psychiatra bol zaujímavý bolestný problém,ktorý sa uvádzal asi v tretine príspevkov a potom sa rozvinul v diskusii na konci konferencie.Týkal sa problematiky šikany,telesného trestania,neprimeraného obmedzovania,zanedbávania detí ako v živote bežných rodín,tak vo vypätých situáciách ako je rozvod,alebo aj v školskom prostredí.Podľa psychiatrov ide o aktívne či pasívne  prejavy týrania a zanedbávania dieťaťa,tzv.CAN (Child Abuse and Neglect) syndrómu rôznej šírky.Treba ho objasňovať a diagnostikovať za pomoci detských ombudsmanov.U nás sa CAN syndróm vyskytuje v 2% ročne z celkovej detskej populácie pri neustále narastajúcom podiele sexuálneho násilia a zneužitia nedospelých.Ide o poškodzovanie základných práv jedinca,ktoré sa úzko prelínajú s psychickými narušeniami nielen postihnutej nedospelej osoby,ale aj rodiny (či iného prostredia,v ktorom postihnutý jedinec vyrastá) a nakoniec celého štátu.Riešenie tohto problému je stále veľmi ožehavé,pretože spoločnosť sa snaží dané nepríjemné skutočnosti odpratať,čím si vlastne kazí svoj charakter.Zásluhou ombudsmanov na školách sa pritom dajú riešiť sociálne alebo psychologicky a ak sú rany duší hlboké – často psychiatricky.Detskí psychiatri sa úplne stotožňujú s názormi detských ombudsmanov, že treba v plnom rozsahu rozvinúť preventívne opatrenia napríklad v prípadoch šikany.Nakoniec to potvrdzovali aj politickí predstavitelia Slovenskej republiky,ktorí boli prítomní na konferencii.Opatrenia treba rozvinúť nielen na legislatívnej ,ale aj praktickej úrovni.To sa odrazí v psychike detí aj dospelých a spätne na ďalšom podrobnejšom prepracovaní legislatívy.Po upozorneniach detí a ich ombudsmanov,citlivých a odvážnych pedagógov,treba nasmerovať aktivity sociálnych pracovníkov a často aj policajtov na problematické rodiny,skupiny mladých a určiť jedincov na psychologické či psychiatrické intervencie.Už z toho je vidieť,že to predpokladá individualizovaný prístup.K zdravému spôsobu žitia napomáhajú programy,ktoré si na školách či mládežníckych zariadeniach vytvoria deti za pomoci dospelých aby mohli participovať na chode života,ochrániť ich pred zlovolnosťami pri uplatňovaní práv dieťaťa.Nie je vyhodenou devízou zvýšenie úrovne vzdelávania a výchovy k tolerancii či poukázanie na nepriaznivý vplyv médií,ktoré inak môžu ohromne napomôcť rozširovaniu preventívnych opatrení.K duševnému zdraviu patrí nevyhnutne rešpektovanie názorov detí pri ich slobodnom vyjadrovaní.Neustále sa treba boriť s ľahostajnosťou vrstovníkov,

dospelých,politikov,ktorí často neberú názory a city detí vážne.Zreteľne to vidieť aj v škrtaní finančných prostriedkov pre projekty nedospelých.Každá spoločnosť tým ide proti sebe .Preto aj štát musí plne rešpektovať práva všetkých detí ako zdravých,,tak postihnutých a chorých.

Príspevky konferencie podčiarkli,že sa spĺňa predpoklad Rady Európy,aby sa zapojili deti do procesu zavedenia svojich práv do života podľa kautel Výboru OSN pre práva dieťaťa.Je úžasné a vynímočné,že sa Slovensku darí rozširovaniu detských ombudsmanov na školách,čím sa kultivuje nielen právne povedomie,ale celá psychika jedincov mladej generácie.Konferencia odštartovala nutnosť riešenia problémov detí ako politickú prioritu.Čoraz viac sa rozširujúci počet detských ombudsmanov bude mať väčšiu váhu v našej spoločnosti.Treba vyjadriť poďakovanie a plnú podporu verejnému ochrancovi práv a jeho kancelárii v presadzovaní tak výsostne humánnej a pritom praktickej idey.V odhaľovaní a riešení dakedy hrozných skutočností života nedospelých sa napĺňa to známe z blížiacich sa sviatkov -“Pokoj ľuďom dobrej vôle“.

Doc MUDr Igor Škodáček,PhD

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

I N F O R M Á C I A
o spôsobe poskytovania zdravotnej starostlivosti uhrádzanej
na základe verejného zdravotného poistenia.

Na základe zákonov NR SR je občan povinný platiť si verejné zdravotné poistenie prostredníctvom zvolenej zdravotnej poisťovne.
Občan si platí poisťovňu, nie lekára !
Na základe zákonov NR SR zdravotná poisťovňa je povinná svojmu poistencovi zabezpečiť zdravotnú starostlivosť, prostredníctvom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ( lekár ).

Zdravotná poisťovňa si objedná určitý počet ošetrení na mesiac ( limity ), lekár nemôže ovplyvniť výšku limitu, je to rozhodnutie poisťovne.
Ošetrenia prekračujúce tento limit poisťovňa nezaplatí !

Lekár ošetruje pacientov podľa rajonizácie do výšky stanoveného limitu !

( Stručná citácia zákonov NR SR Ústava SR – Druhá hlava – Piaty oddiel
576/2004, 577/2004, 578/2004, 580/2004,
581/2004, 718/2004, 719/2004, 720/2004,
vyhlášok 74/2004, 723/2004, 766/2004, 767/2004,
nariadení vlády SR 776/2004, 777/2004, 778/2004,
nariadení VÚC)

Občiansky postoj

Som odborný lekár s 20 ročnou praxou. Nikdy som nebol a ani nie som členom žiadnej politickej strany. Som jeden z mnohých bývalých študentov, ktorí boli aktérmi študentského hnutia v roku 1989. Dovolím si odcitovať časť prehlásenia študentov lekárske fakulty UK v novembri 1989.
„ Nechceme rozvracať republiku, chceme slobodu, rovnosť, demokraciu a sociálnu spravodlivosť pre všetkých. Bolí nás, že ste nevideli naše problémy a nepočuli naše otázky. Len aktívnou účasťou nás všetkých môžeme odstrániť korupciu, nezodpovednosť, devastáciu našej krajiny a deformáciu ľudských hodnôt. Teda stav ku ktorému došlo pod Vašim vedením.“ Je to strašné keď tieto slová po 20 rokoch sú opäť aktuálne a pravdivé.
Naša spoločnosť sa dostala zásluhou skorumpovaných politikov a poslancov do morálneho, ekonomického a politického bahna. Tento úpadok je na všetkých úrovniach spoločnosti, najhoršie je však, že postihuje aj akademickú pôdu, teda budúcnosť národa. Na rozdiel od obdobia spred roku 1989, za tento úpadok spoločnosti nemôže len jedna politická strana ale všetky strany, ktoré boli a sú členmi NR SR a zúčastňovali sa na zostavovaní vlády SR od roku 1993 až do dnes. Každý slušný človek je znechutený arogantným správaním politikov v parlamente a aj mimo parlamentu. Všetci občania našej spoločnosti, ktorí pracujú, či už v súkromnom alebo verejnom sektore majú pracovnú zodpovednosť. To je nie čo, čo naši páni poslanci a ministri nepoznajú. „Z cudzieho krv netečie“ a tak za chyby, ktoré urobí vláda, ministri a parlament platí občan – daňový poplatník. Každá z politických strán bez rozdielu má zašpinené ruky korupciou, škandalóznou privatizáciou, spojením s podsvetím a presadzovaním svojich úzkych straníckych záujmov na úkor záujmov občanov a spoločnosti. Väčšina súčasných poslancov stratila morálne právo byť členmi NR SR. Nemajú žiadne morálne hodnoty a preto nedokážu realizovať sebareflexiu. Blížia sa voľby a tak sa opäť naši páni poslanci a politici budú enormne zaujímať o občanov a problémy spoločnosti. Podľa hesla „ nikto Vám nemôže dať to čo Vám mi nasľubujeme“.
Ale ich jediným cieľom je dostať sa do parlamentu a tým si zabezpečiť ďalšie 4 roky bezstarostného a „plnohodnotného“ života zasväteného hromadeniu osobného prospechu a majetku. Ako náhle sa dostanú do poslaneckých lavíc je občan pre nich prázdnym pojmom, ktorý ich len otravuje v pohodlnom živote. Ale aj medzi poslancami sa nájdu ozajstné morálne „celebrity“, ktorým ide aj o moc! Netreba ich vymenovávať, stačí si spomenúť na predsedov našej vlády a parlamentu od roku 1993 do dnes, niektorí boli a sú aj prezidentmi SR. Myslel som si, že po tretej vláde V.M. to už horšie s úpadkom spoločnosti nemôže byť, ale mýlil som sa, R.F. to dokázal. Tak ako mu súdruhovia z KSČ a ŠTB dali dôveru k výjazdnej doložke na svadobnú cestu do zahraničia po skončení základnej vojenskej služby, tak mu opäť občania dajú dôveru v týchto voľbách. „Česť jeho práci – práci česť.“
V tomto pozdrave boľševikov sa snúbi absurdnosť, pokrytectvo a výsmech ozajstnej práci.
Odmietam sa zúčastniť volieb nakoľko už nie som schopný voliť tzv. menšie zlo.
Každé voľby v novodobej histórii SR boli voľbami menšieho zla.
Týmto chcem vyjadriť svoj občiansky postoj nie k veciam verejným ale k súčasným politikom.
Doky.

Kto alebo čo je to pes ?

Žiaľ platí, že ľudská hlúposť je večná a nekonečná.
V tejto "kultúrnej" krajine v ktorej žijeme, stále platia zákony NR SR podľa ktorých je pes vec! Ako za každú vec, zodpovednosť za ňu má majiteľ veci. Už desiatky rokov aj o psoch hovoria do médií hlavne politici, poslanci a ľudia, ktorý aj o problematike psov nevedia vôbec nič, ale chcú byť stredobodom pozornosti médií. Ak by boli ochotní čítať, tak by zistili, že " bojové" psi neexistujú. Sú len bojoví ľudia. Pes je domestifikované zviera, ktoré sa človeku prispôsobuje, tak ako malé deti. Nezáleží na veľkosti psa, aj z malého psíka dokážete nesprávnou výchovou vycvičiť zločinca, tak ako u ľudí. Ďalším klamstvom sú tvrdenia o veľkom počte útokov psa na človeka. Počty týchto útokov sú neporovnateľne menšie ako počty útokov človeka na človeka. Taktiež nikto neskúma dôvody útokov psov na človeka, pes je zviera a ako také sa bráni útokom, ako aj ľudia v krajnom ohrození. Ak by sme zisťovali, ktoré plemeno najčastejšie zaútočí na človeka, tak prídeme k absurdnému zisteniu, že sú to spoločenské plemená a nemecký ovčiak, ktorý okrem iného je najpoužívanejším služobným psom v ozbrojených a záchranných zložkách. Toto absurdné zistenie sa zakladá na pravde len preto, lebo je týchto plemien psov najviac. Podľa zákonov NR SR zodpovednosť má majiteľ veci, tak trestajme majiteľa. Ak sme ochotný zmeniť zákon o charakteristike psa ako veci, tak potom môžeme hovoriť o zodpovednosti psa, ale naši "páni" poslanci nie su ochotní prijať ani sprísnenú novelu zákona proti týraniu zvierat, ktorú navrhovali občania SR vo svojej petícii. Som zástancom cvičenia psov a vykonávania štátnych skúšok psov. Pre tých, ktorí sú ochotní čítať existuje medzinárodná kniha plemien podľa medzinárodnej organizácie FCI, ktorá nepozná pojem "bojoví" pes.

Plemená psov podľa FCI:
1. Primitívne plemená(napr. basenji)
2. Ovčiarske, pastierske a honecké plemená(napr. nemecký ovčiak)
3. Pinče a bradáče(napr.doberman)
4. Mastify(napr. rotvajler)
5. Horské, pastierske a dogovité plemená(napr.Tibetská doga)
6. Teriéry(napr. yorkshirský teriér)
7. Jazvečíky a Špice(napr. samojed)
8. Duriče(napr. bígl)
9. Stavače, prinášače, sliediče a vodné psy(napr. Anglický seter)
10. Spoločenské plemená(napr. Bišónik)
11.Chrty(napr. Vipet)
12. Neuznané psy(krížence, oriešky, bastardíky)
Doky