Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Kategria: Zdravotníctvo

Práva dieťaťa očami detí

nič mocdá sadobrézaujímavévýborné (hlasov 1, priemer: 5.00 z 5)
Loading...

Pohľad detského psychiatra na detskú konferenciu „Práva dieťaťa očami detí“ konanú dňa 20.11.2009

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Dohovoru o právach dieťaťa sa vo vkusne rekonštruovanej budove Slovenskej národnej rady na Župnom námestí v Bratislave stretli pod gestorstvom verejného ochráncu práv najdôležitejší činitelia tohto Dohovoru-deti.U mnohých príspevkoch ,ktoré predniesli deti ,dospelí odborníci vyjadrovali počudovanie nad ich vyspelosťou. Všetky názory zaujali,pričom ich najviac prezentovali deti zo Žiaru nad Hronom a z Bratislavy.Treba viac aktivizovať ďalšie regióny Slovenska, najmä z jeho východu.Prejavy detí ,ako aj čoskoro dospelých,odrážali myšlienky,postoje,náhľady a vysvetlenia na širokú paletu práv detí.Nebali sa skritizovať svet vrstovníkov ale hlavne dospelých,ktorí sa často ľahostajne stavajú k problémom sveta detí.

Deti majú svoje ľudské práva a to dokonca v podobe embrya a plodu pred narodením a nielen po dosiahnutí 18 roku.Rečníci dôrazne poukázali na úlohu rodičov pri zachovávaní práv detí aby sa rozvíjala osobnosť ich potomka.Kritickým náhľadom neobišli ani postoje učiteľov,ktoré nebývajú vždy zodpovedné pri ochrane odlišných či iných detí.Vyzdvihli nutnosť harmonickej rodiny a vytvorenie pomoci málo funkčným rodinám pre čo najväčšie zamedzenie narušenia detskej osobnosti pri jej výchove a edukácii..Z pohľadu detského psychiatra bol zaujímavý bolestný problém,ktorý sa uvádzal asi v tretine príspevkov a potom sa rozvinul v diskusii na konci konferencie.Týkal sa problematiky šikany,telesného trestania,neprimeraného obmedzovania,zanedbávania detí ako v živote bežných rodín,tak vo vypätých situáciách ako je rozvod,alebo aj v školskom prostredí.Podľa psychiatrov ide o aktívne či pasívne  prejavy týrania a zanedbávania dieťaťa,tzv.CAN (Child Abuse and Neglect) syndrómu rôznej šírky.Treba ho objasňovať a diagnostikovať za pomoci detských ombudsmanov.U nás sa CAN syndróm vyskytuje v 2% ročne z celkovej detskej populácie pri neustále narastajúcom podiele sexuálneho násilia a zneužitia nedospelých.Ide o poškodzovanie základných práv jedinca,ktoré sa úzko prelínajú s psychickými narušeniami nielen postihnutej nedospelej osoby,ale aj rodiny (či iného prostredia,v ktorom postihnutý jedinec vyrastá) a nakoniec celého štátu.Riešenie tohto problému je stále veľmi ožehavé,pretože spoločnosť sa snaží dané nepríjemné skutočnosti odpratať,čím si vlastne kazí svoj charakter.Zásluhou ombudsmanov na školách sa pritom dajú riešiť sociálne alebo psychologicky a ak sú rany duší hlboké – často psychiatricky.Detskí psychiatri sa úplne stotožňujú s názormi detských ombudsmanov, že treba v plnom rozsahu rozvinúť preventívne opatrenia napríklad v prípadoch šikany.Nakoniec to potvrdzovali aj politickí predstavitelia Slovenskej republiky,ktorí boli prítomní na konferencii.Opatrenia treba rozvinúť nielen na legislatívnej ,ale aj praktickej úrovni.To sa odrazí v psychike detí aj dospelých a spätne na ďalšom podrobnejšom prepracovaní legislatívy.Po upozorneniach detí a ich ombudsmanov,citlivých a odvážnych pedagógov,treba nasmerovať aktivity sociálnych pracovníkov a často aj policajtov na problematické rodiny,skupiny mladých a určiť jedincov na psychologické či psychiatrické intervencie.Už z toho je vidieť,že to predpokladá individualizovaný prístup.K zdravému spôsobu žitia napomáhajú programy,ktoré si na školách či mládežníckych zariadeniach vytvoria deti za pomoci dospelých aby mohli participovať na chode života,ochrániť ich pred zlovolnosťami pri uplatňovaní práv dieťaťa.Nie je vyhodenou devízou zvýšenie úrovne vzdelávania a výchovy k tolerancii či poukázanie na nepriaznivý vplyv médií,ktoré inak môžu ohromne napomôcť rozširovaniu preventívnych opatrení.K duševnému zdraviu patrí nevyhnutne rešpektovanie názorov detí pri ich slobodnom vyjadrovaní.Neustále sa treba boriť s ľahostajnosťou vrstovníkov,

dospelých,politikov,ktorí často neberú názory a city detí vážne.Zreteľne to vidieť aj v škrtaní finančných prostriedkov pre projekty nedospelých.Každá spoločnosť tým ide proti sebe .Preto aj štát musí plne rešpektovať práva všetkých detí ako zdravých,,tak postihnutých a chorých.

Príspevky konferencie podčiarkli,že sa spĺňa predpoklad Rady Európy,aby sa zapojili deti do procesu zavedenia svojich práv do života podľa kautel Výboru OSN pre práva dieťaťa.Je úžasné a vynímočné,že sa Slovensku darí rozširovaniu detských ombudsmanov na školách,čím sa kultivuje nielen právne povedomie,ale celá psychika jedincov mladej generácie.Konferencia odštartovala nutnosť riešenia problémov detí ako politickú prioritu.Čoraz viac sa rozširujúci počet detských ombudsmanov bude mať väčšiu váhu v našej spoločnosti.Treba vyjadriť poďakovanie a plnú podporu verejnému ochrancovi práv a jeho kancelárii v presadzovaní tak výsostne humánnej a pritom praktickej idey.V odhaľovaní a riešení dakedy hrozných skutočností života nedospelých sa napĺňa to známe z blížiacich sa sviatkov -“Pokoj ľuďom dobrej vôle“.

Doc MUDr Igor Škodáček,PhD

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

nič mocdá sadobrézaujímavévýborné (Bez hlasu zatiaľ)
Loading...

I N F O R M Á C I A
o spôsobe poskytovania zdravotnej starostlivosti uhrádzanej
na základe verejného zdravotného poistenia.

Na základe zákonov NR SR je občan povinný platiť si verejné zdravotné poistenie prostredníctvom zvolenej zdravotnej poisťovne.
Občan si platí poisťovňu, nie lekára !
Na základe zákonov NR SR zdravotná poisťovňa je povinná svojmu poistencovi zabezpečiť zdravotnú starostlivosť, prostredníctvom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ( lekár ).

Zdravotná poisťovňa si objedná určitý počet ošetrení na mesiac ( limity ), lekár nemôže ovplyvniť výšku limitu, je to rozhodnutie poisťovne.
Ošetrenia prekračujúce tento limit poisťovňa nezaplatí !

Lekár ošetruje pacientov podľa rajonizácie do výšky stanoveného limitu !

( Stručná citácia zákonov NR SR Ústava SR – Druhá hlava – Piaty oddiel
576/2004, 577/2004, 578/2004, 580/2004,
581/2004, 718/2004, 719/2004, 720/2004,
vyhlášok 74/2004, 723/2004, 766/2004, 767/2004,
nariadení vlády SR 776/2004, 777/2004, 778/2004,
nariadení VÚC)

Hippokratova prísaha – preklad

nič mocdá sadobrézaujímavévýborné (Bez hlasu zatiaľ)
Loading...

Hippokratova prísaha.

Prisahám pri Apolónovi, bohovi lekárstva, pri Aeskulapovi, Hygiei a Panacei aj pri všetkých bohoch a bohyniach a dovolávam sa ich svedectva, že túto prísahu a tieto záväzky budem podľa svojich síl a svedomia poriadne dodržiavať:

Svojho učiteľa v tomto umení si budem rovnako ctiť ako vlastných rodičov a vďačne mu ponúknem všetko potrebné, ak si to vyžiada nutnosť.

Jeho potomkov budem pokladať za vlastných bratov a keď sa budú chcieť vyučiť tomuto umeniu, vzdelám ich bez nárokov na odmenu aj akékoľvek záväzky.

Svojim synom aj deťom svojho učiteľa aj žiakom, ktoré sa slávnostne zaviazali lekárskou prísahou, umožním, aby sa zúčastňovali na výučbe a na prednáškach aj na celej vede.

Nikomu však inému.

Spôsob svojho života zasvätím podľa vlastných síl a svedomia úžitku chorých a budem ich ochraňovať pred každou krivdou a bezprávím..

Ani prosbami sa nedám prinútiť na podanie smrtiaceho lieku, ani sám nikdy na to nedám podnet.

Nijakej žene nepodám prostriedok na vyhnanie plodu.

Svoj život a svoje umenie vždy budem chrániť v čistote a udržím ich bez akejkoľvek viny.

Sám neuskutočním rez u nijakého chorého, ktorého trápia kamene, ale odovzdám ho do rúk mužom skúseným v tomto odbore.

Nech vkročím do akéhokoľvek domu, vojdem tam len s úsilím pomôcť chorým a budem sa vyhýbať každému podozreniu z bezprávia alebo hocijakého ublíženia.

Zrieknem sa túžby po zmyslových pôžitkoch či so ženami či s mužmi, či so slobodnými či s otrokmi.

Keď pri svojej lekárskej praxi zbadám alebo vypočujem niečo, čo by malo zostať tajomstvom, o súkromnom živote ľudí všetko zamlčím a ako tajomstvo uchovám.

Ak budem túto prísahu dodržiavať a poriadne spĺňať, nech sa mi dožičí žiť navždy šťastne, nech sa dožijem úcty všetkých ľudí a nech sa radujem z plodov svojho umenia.

Ak ju poruším a poškvrním, nech sa mi stane pravý opak.

Slib při udělení titulu Doktor Medicíny.

nič mocdá sadobrézaujímavévýborné (Bez hlasu zatiaľ)
Loading...

Slib při udělení titulu Doktor Medicíny.

Promotor:

Slibujete československé republice, jejimu lidu a Univerzitě Karlově:

Především, že si budete vždy vědomi poslání vzdělání a vědy pro společnost,

že budete stále usilovat o společenský pokrok a mírovou dudoucnost lidstva,

že své vědomosti a svou činnost zaměříte ku prospěchu lidu,

že své povinnosti budete konat řádně, svědomitě a ochotně a zejména s plným

vědomím své odpovědnosti,

že budete i v budoucnosti prohlubovat vědecké poznání a v něm pokračovat.

Dále , že budete podle svých možností a podle svého nejlepšího svědomí řídit život zdravých

i nemocných vždy jen k jejich prospěchu,

že zachováte svúj život a své lékařské umění čisté a bez jakéhokoliv provinění

a že budete mít na zřeteli jen dobro člověka,

že to co uvidíte nebo uslišíte při provádění svého povolání neb vúbec v životě lidí, co

by bylo nutné nezveřejňovat, nebudete dále rozširovat a zachováte v tajnosti.

Konečně , že vždy uchováte ve vděčné paměti Univerzitu Karlovu a její fakultu všeobecného

lékařství, na niž dosáhnete titul doktora medicíny.

Jste si dobře vědomi, kčemu se zavazujete, a jste připraveni složit tento slavný slib na své dobré svědomí?

Doktorandi:

Slibuji.

Sľub doktorov medicíny.

nič mocdá sadobrézaujímavévýborné (Bez hlasu zatiaľ)
Loading...

Sľub doktorov medicíny.

Pri preberaní diplomu doktora medicíny slávnostne prisahám:

po prvé: svoj život zasvätím službe ľuďom a ochrane ich zdravia

po druhé: svoje povolanie budem vykonávať svedomito, čestne a dôstojne, podľa

najnovších, vedeckým bádaním a praxou overených poznatkov medicíny

po tretie: budem sa snažiť zmierňovať ľudské utrpenie a chrániť ľudský život až do jeho

konca.

Nikdy nezneužijem lekárske vedomosti ani svoje postavenie proti zásadám etiky,

morálky, ani proti pravde o zdravotnom stave pacienta,

po štvrté: voči chorým budem úprimný a spravodlivý.

Poviem im pravdu o chorobe a liečbe s taktom a porozumením,

po piate: zachovám lekárske tajomstvo od prvého styku s pacientom, aj po jeho smrti,

po šieste: pri výkone lekárskeho povolania ma neovplyvní národnosť, rasa, náboženstvo,

politické presvedčenie, ani spoločenské postavenie pacienta,

po siedme: budem rešpektovať biologickú, sociálnu i duchovnú podstatu a ľudskú

dôstojnosť pacienta,

po ôsme: svojich spolupracovníkov a ich prácu si budem vážiť pre dobro chorých.

V prípade potreby s dôverou požiadam o pomoc ďalších čestných a odborne

vzdelaných lekárov,

po deviate: vo vďačnej pamäti si zachovám Univerzitu Komenského i jej Lekársku fakultu,

na ktorej, som získal vedomosti i diplom lekára,

po desiate: túto prísahu skladám slobodne, dobrovoľne a na svoju česť.

Oni ma musia ošetriť

nič mocdá sadobrézaujímavévýborné (Bez hlasu zatiaľ)
Loading...

Vážení čiatatelia,

často sa stretávame s formuláciou na tému lekárskeho ošetrenia: "oni ma musia ošetriť, veď sú viazaní Hippokratovou prísahou".

Aby som do celej veci vniesol viac svetla, uvádzam v ďalších príspevkoch Hippokratovu prísahu v originále – po latinsky, jej preklad ako aj prísahu – sľub, ktorý skutočne skladajú medici na Slovensku a v Čechách.

Keďže som promoval tesne po revolúcii, je možné že tieto texty sú už upravené.

Myslím, že si podľa tohoto každý urobí obraz o tom, ako je verejnosť zavádzaná povinnosťou lekára za každých okolností robiť svoju prácu aj za minimálnych cenových a pracovných podmienok.

PM

Hippokratova prísaha – originál

nič mocdá sadobrézaujímavévýborné (Bez hlasu zatiaľ)
Loading...

Hippocratis iusiurandum.

Apolinem medicum et Aesculapium Hygeamque ac Panaceam iuro deosque omnes itemque deas testes facio me hoc iusiurandum et hanc contestationem pro viribus et iudicio meo integre servaturum esse:

Praeceptorem, qui me hanc edocuit artem, parentum loco habiturum, vitam communicaturum wyquem quibus opus habuerit, imperiturum., eos item, qui ex eo nati sunt, pro fratribus masculis iudicaturum artemque hanc si discere voluerit, absque mercede et pacto edocturum, praeceptionum ac auditionum reliquuaeque totius disciplinae participesfacturum, tum meos, tum praeceptoris mei filios, immo et discipulos, qui mihi scripto caverint et medico iureiurando addicti fuerint, alium vero praeter hos mullum.

Ceterum quod ad aegros attinet sanandos, diaetam ipsis constituam pro facultate et iudicio meo commodam, omneque detrimentum et iniuriam ab eis prohibebo.

Neque vero ullius preces apud me adeo validae erunt, ut cuipiam venenum simpropinaturus nequeetiam ad hanc rem consilium dabo.

Similiter autem neque mulieri taluim vulvae subditicium ad corrumpendum conceptum velfetum dabo.

Porro caste et sancte vitam et artem meam conservabo.

Nec vero calculo laborantes secabo, sed viris chirurgiae operaritis eium rei faciendae locum dabo.

In quascumque autem domus ingrediar, ob utilitatem aegrotantium intrabo, ab amnique iniuria voluntaria inferenda et corruption cum alia, tum praesertim operumveneriorum abstinebo, sive muliebria sive viliria, liberorumve hominum aut servorum corpora mihi contigerint curanda.

Quaescumque vero inter curandum videro aut audivero, immo etiam ad medicandum non adhibirus in communi hominum vitacognovero, ea siquidem affere non contulerit, tacebo et tamquam arcana apud me continebo.

Hoc igitur iusiurandum mihi integre servanti et non confundenti contingat et apud omnes homines in perpetuum gloriam meam celebrari.

Transgredienti autem et peieranti his contraria evaniant.