Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Hodnotenie drogovej závislosti u detí a mládeže so zreteľom na ADHD – časť 3

nič mocdá sadobrézaujímavévýborné (hlasov 1, priemer: 5.00 z 5)
Loading...
 • Autor: Doc. MUDr. Igor Škodáček, PhD.

  Posledné údaje o zdravotnom stave obyvateľstva SR pochádzajú z r. 2012 a sú uvedené v Štatistickej ročenke z roku 2013.Uvádza sa, že oproti roku 2011 stúpol počet pacientov s psychickými poruchami o 4,2%.K tomuto nárastu prispeli určite aj nedospelí s psychickými poruchami detského a adolescentného veku. V drogovej problematike klesol počet užívateľov heroínu o pätinu, ale zvýšil sa počet užívateľov stimulancií o 12%,predovšetkým pervitínu. Tí predstavovali 40% liečených užívateľov drog, vrátane detí. Mierne sa zvýšil počet liečených so zneužívaním kanabisu. V ambulanciách pre deti a dorast sa v priebehu roka sledovalo 17 707 nedospelých do 18 rokov pre duševné poruchy a poruchy správania (F01,F03-F99).Stav psychiatrickej morbidity bol prakticky rovnaký ako v roku 2011.Posteľový fond v odborných útvaroch ústavnej zdravotnej starostlivosti sa redukoval z 210 na 185 postelí (pokles o 25 postelí).

  V 42 ambulanciách detskej psychiatrie sa realizovalo 73 211 vyšetrení a návštev. Ide o nárast približne o 2000 návštev viac. Hospitalizovaných nedospelých bolo 135 detí s diagnózou poruchy psychického vývinu (F80-89),čo predstavuje nárast o 12 detí v porovnaní s rokom 2011.S poruchami správania a emočnými poruchami bolo 1325 nedospelých, čo je o 222 pacientov viac ako v r.2011.V oboch sledovaných skupinách porúch, ktorých bolo vcelku 1460, prevažovalo mužské pohlavie.

  V r. 2012 bol liečení ako užívatelia primatnej drogy do 14 rokov vcelku 12 detí a 238 adolescentov vo veku 15-19 rokov. Charakteristika preferencií drog je podobná ako v r.2011.Užívanie opiátov sa znížilo na 13 adolescentov, v popredí sú stimulanciá u 81 nedospelých. Zvýšilo sa množstvo užívateľov kanabisu na 119 a vyskytlo sa aj u 6 detí vo veku do 14 rokov. Naďalej jedno dieťa užívalo halucinogény. Spomenuté trendy sa popisujú aj v publikácii „Drogová závislosť – liečba užívateľov drog v SR 2013“.V tomto roku bol najvyšší počet liečených užívateľov drog-2484.Týkalo sa to aj nedospelých, kde sa pozoruje rastúci trend v počte liečených užívateľov stimulancií ,zahrnujúcich 40% zo všetkých liečených, z ktorých je až 98% podiel užívajúcich pervitín. U mladistvých žien do konca 18 rokov prevažuje liečba dorasteniek užívajúcich stimulanciá – 48 liečených, kým u adolescentov mužského pohlavia šlo najčastejšie o kanabis u 131 liečených, hlavne v Bratislavskom a Trnavskom kraji.

  Na Klinike detskej psychiatrie LFUK a DFNsP v Bratislave, ktorá je jedinou klinikou pre celú SR, bolo v r. 2011 hospitalizovaných s problematikou užívania drog 65 detí ,čo predstavovalo 11,3% hospitalizovaných pacientov, s problematikou alkoholu 41 nedospelých, čo bolo 4,7%.V roku 2013 to bolo 62 detí s užívaním drog (10,3%),ale s problematikou alkoholu 58 nedospelých (9,6%).V tom časovom období sa v roku 2011 liečilo na ADHD 149 detí a adolescentov, čo bolo 26,8% hospitalizovaných, ale v roku 2013 už 183, čo predstavovalo 30,3% hospitalizovaných pacientov.

  Vidieť, že v priebehu rokov sa užívanie drog (bez rozdelenia na primárnu a sekundárnu drogu) u hospitalizovaných nedospelých udržiavalo približne na rovnakej úrovni. Pozoroval sa vzostup užívania alkoholu. Je zrejmé ,že narastá počet hospitalizovaných detí a mládeže s diagnostikovanou ADHD ako prvou diagnózou, ktorá neliečená, alebo nesprávne liečená, môže viesť k užívaniu PL.

  V r.2013 bola prijatá piata Národná protidrogová stratégia (NDS) na obdobie rokov 2013-2020,v ktorej sa odrážajú doteraz uplatňované medzinárodné koncepcie. Z toho vyplýva aj koncepcia starostlivosti o nedospelých, aby sa redukovali ochorenia postihujúce zdravý vývoj mladej generácie. Pri zbere údajov za pomoci odborníkov pre štatistické spracovanie informácií treba vytvoriť model kohéznejšieho systému zberu podľa nozologických jednotiek v prepojení na tú ktorú užívanú PL (v zmysle duálnych diagnóz).Vytvorí sa tým explicitne jasný základ pre právne predpisy a zákony, ktoré by boli centrované na mladú generáciu majúcu problémy s drogami (obsiahnuté v záväzných právnych predpisoch, občianskom alebo trestnom zákone).V oblasti prevencie je dôležité vyčleniť dotácie pre vzdelávanie a prácu s deťmi, informácie v masovokomunikačných a informačných technológiách. V súčasnosti treba zdôrazniť opatrenia na redukciu tzv. legálnych PL (dizajnérske drogy),ktoré sú enormne zaujímavé pre vyskúšanie deťmi a adolescentmi. Sú závažným problémom súčasnosti, hlavne keď sa v harmonizovaných populačných a školských prieskumoch z rokov 2010-2011 zistila stabilizácia aj pokles užívania nelegálnych drog.V popredí ostala marihuana a alkohol a otvoril sa priestor pre dizajnérske drogy. Povážlivý je fakt, že v rokoch 2012-13 sa v SR uskutočnili iba 3 prieskumy na úrovni škôl a regiónov. Nedajú sa tak presne určiť trendy vývoja vývoja užívania drog u mládeže. Preto je nutné pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie vzťahu mladej generácie ku drogám rôzneho typu a to s ohľadom k prípadnej ich psychickej poruche. Vlastné užívanie drog u nedospelých predstavuje formu porúch správania, ktoré sú prejavom tangovanej psychiky na rôznej úrovni a drogy ich môžu prehlbovať.

  Odporúčame etablovanie garanta drogovej problematiky u nedospelých v SR. V rámci MZ SR by spolupracoval s hlavným odborníkom MZ pre drogovú problematiku, koordinoval by spoluprácu s hlavným odborníkom MZ SR pre detskú psychiatriu a pridruženými odbormi z rezortu spravodlivosti, školstva, vnútra, sociálnych vecí, práce a rodiny .Činnosť sa má zamerať na realizovanie preventívnych programov pre nedospelých na školách, v rodine, Centrách pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie a s ďalšími inštitúciami, napr. magistrátom. V spolupráci s rezortom sociálnych vecí, práce a rodiny by prispel ku činnosti detského ombudsmana a vytvorení prípadného zákona o duševnom zdraví so zameraním na kapitoly ohľadne mladej populácie aj s problematikou drog .Naplnili by sa tak kritéria EMCDA v otázke drogovej prevencie u mládeže, hlavne na úrovni enviromentálnej prevencie.

  V terapii sa uplatnia prakticky pravidlá ovplyvnenia kodependencie rodinných príslušníkov, snaha o formu čistej liečby. Bude dôležité presadzovať smernice pre detoxifikačnú fázu liečby uplatňovanú v podobe záchytnej miestnosti s monitorovaním vitálnych funkcii. Mala by sa vytvoriť buď na úrovni centrálneho príjmu nemocníc alebo na pediatrickom oddelení, kde by konziliárnu činnosť realizovali pedopsychiatri. V indikovaných prípadoch sa potom nedospelý pacient presunie do pedopsychiatrického lôžkového zariadenia. Počas hospitalizácie sa uplatnia farmakoterapeutické a psychosociálne prístupy realizované pedopsychiatrom, detským psychológom, logopédom, špeciálnym pedagogóm, sociálnou sestrou a vyškolenými zdravotnými sestrami. Rozhodne sa o nutnosti doliečenia nedospelého buď ambulantnou formou alebo v liečebnom zariadení zameranom na komorbídne poruchy – rozvíjajúci sa úzus, abúzus, psychickú poruchu. Resocializačné zariadenia umožnia služby rehabilitácie a resocializácie so službami návratu do spoločnosti mladých, vzdelávania, prípadne zamestnania. Sú akreditované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny pre výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí a kurately. V roku 2013 bolo takto v resocializačných zariadeniach umiestené 116 osôb vo veku 16-18 rokov.

  V prevencii je dôležité všeobecné zdravotné vzdelávanie a univerzálna prevencia pre deti a mládež zaradená do osnov základných a stredných škôl. Pod vedením garanta pre drogovú problematiku nedospelých by sa realizovala spolupráca medzi ministerstvami rezortu zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí, práce a rodiny. Do edukácie treba zaradiť aj otázky sexuálneho života, úmrtí, prenosu infekčných chorôb podané primerane k veku a u adolescentov. Týkalo by sa to aj otázok zásad bezpečného sexu. Nedospelí sa majú oboznámiť s problematikou týraného, bitého, zanedbávaného a zneužívaného dieťaťa (CAN syndróm), kam spadá v širšom ponímaní aj užívanie a zneužívanie drog deťmi a mládežou.

  <koniec>

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.

  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.