Life & Business Mentoring a Koučing

Zásady ochrany osobných údajov BUTLAVAVRBA
BUTLAVAVRBA zhromažďuje niektoré osobné údaje od svojich používateľov.

Osobné údaje zhromaždené na nasledujúce účely a pomocou nasledujúcich služieb:

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenie dotknutých osôb (ďalej len "GDPR" )

Správca osobných údajov: BUTLAVAVRBA Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a Vašich právach.

Rozsah spracovanie osobných údajov
Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzavretím zmluvného či iného právneho vzťahu so správcom alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností správcu 

Zdroje osobných údajov

 • priamo od subjektov údajov (e-mail, telefón, webové stránky, kontaktný formulár na webe, vizitky a i.),
 • verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, a pod.) na tvorbu účtovných dokladov a kontroly správnosti informácií

Kategória dotknutých osôb

 • klient správca
 • zamestnanec správcu
 • dodávateľ služby
 • iná osoba, ktorej je v zmluvnom vzťahu ku správcovi
 • uchádzač o zamestnanie

 

Kategórie príjemcov osobných údajov

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny mimo EÚ, správca má právo poveriť spracovaním osobných údajov spracovateľa, ktorý sa správcom uzavrel spracovateľskou zmluvu a poskytuje dostatočné záruky ochrany Vašich osobných údajov. V opačnom prípade budú dotknuté osoby o tomto odovzdaní bezvýhradne informované. Druh príjemcov teda sú:

  • finančné ústavy
  • verejné ústavy
  • spracovateľ
  • štátne a iné orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi

Účel spracovania osobných údajov

 • účely obsiahnuté v rámci súhlasu dotknutej osoby
 • rokovania o zmluvnom vzťahu
 • plnenie zmluvy
 • ochrana práv správcu, príjemcu alebo iných dotknutých osôb
 • archívnictvo vedené na základe zákona
 • výberové konania na vypísané pracovné pozície
 • plnenie zákonných povinností zo strany správcu
 • ochrana životne dôležitých záujmov subjektu údajov
 • odovzdanie obchodných oznámení či iných informácií v prípade oprávnených záujmov správcu

Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vykonáva správca. Spracovanie je vykonávané v jeho zariadeniach, pobočkách a sídle správcu jednotlivými poverenými zamestnancami správcu, príp. spracovateľom. Na spracovanie dochádza za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal správca technické, organizačné a právne opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako ik inému zneužitia osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a slobôd a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Doba spracovania osobných údajov

V súlade s termínmi uvedenými v príslušných zmluvách a súhlasoch, lehotami predpísanými pre nakladanie v prípade oprávnených záujmov správcu či tretej strany, v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností plynúcich ako zo záväzkového vzťahu, ako aj z príslušných právnych predpisov.

Poučenie

Správca spracováva údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou zákonom stanovených prípadov, keď spracovanie osobných údajov si nevyžaduje súhlas dotknutej osoby, teda keď pre účel spracovania existuje iný právny základ. V súlade so čl. 6 ods. 1 GDPR môže správca bez súhlasu dotknutej osoby spracovávať tieto údaje:

 • spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov, alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov,
 • spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje,
 • spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 • spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverený správca,
 • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmov alebo základných práv a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov.

 

Smernica o ochrane osobných údajov

Č l. 1

Predmet smernice

1. Cieľom tejto smernice o ochrane osobných údajov (ďalej len "Smernica" ) je stanovenie interných pravidiel s cieľom zabezpečiť ochranu osobných údajov počas činností BUTLAVAVRBA (ďalej len "Spoločnosť" ).

2. Zodpovedným za správne vykonávanie postupov uvedených v tejto Smernici je................ , tj. V čase vydania tejto smernice pán ...................

3. Ustanovenia tejto Smernice sú záväzné pre všetkých zamestnancov Spoločnosti, ktorí nakladajú s osobnými údajmi na základe uzatvorenej zmluvy alebo iného právneho vzťahu so Spoločnosťou.

Č l. 2

Osobné údaje a ich spracovávanie poverenými osobami

1. Spracovávať osobné údaje a zoznamovať sa s nimi môžu v rozsahu podľa nasledujúcich ustanovení len oprávnené osoby, ktorými sú všetky osoby zabezpečujúce technickú prevádzku aplikácie, marketingové kampane a analýzy trhu, a ďalej všetky osoby poskytujúce technickú podporu (ďalej len " Poverené osoby ") .

Č l. 3

Bezpečnost informácií

Zabezpečenie písomností, záznamových médií a dát v osobných počítačoch, notebookoch a ďalších elektronických zariadeniach obsahujúcich osobné údaje

1. Osobné údaje musia byť zabezpečené pred neoprávneným alebo náhodným prístupom k nim, proti ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, proti ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj proti inému zneužitiu.

2. O dodržaní predchádzajúceho odseku sa stanovujú najmä tieto povinnosti:

 • písomnosti a digitálne záznamové médiá, ktoré obsahujú osobné údaje, musia byť v neprítomnosti poverených osôb zabezpečené v uzamknutých skriniach, popr. na iných miestach, kde je možné zabezpečiť ich ochranu;
 • údaje obsahujúce osobné údaje, ktoré sú uložené v osobných počítačoch, notebookoch a iných elektronických zariadeniach, musia byť vhodným spôsobom zabezpečená pred voľným prístupom neoprávnených osôb k nim, pred zmenou, zničením, stratou, neoprávnenými prenosy, iným neoprávneným spracovaním, ako aj iným zneužitím.

3. Za plnenie povinností podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku zodpovedá .............., tj. V čase vydania tejto smernice pán ............................

Č l. 4

spôsob spracovania

1. Osobné údaje sú uchovávané na uzamykateľnom mieste alebo na zabezpečenom centrálnom úložisku dát.

2. Prístup k osobným údajom majú iba Poverené osoby.

3. ........................, tj. V čase vydania tejto smernice pán ...................., v rámci svojej zodpovednosti dohliada, aby sa zhromažďovali iba aktuálne dokumenty alebo dokumenty a záznamy obsahujúce aktuálne údaje.

4. Ak je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov, je nutné dokumenty obsahujúce osobné údaje skartovať, ak nejde o listiny, ktoré treba podľa osobitných predpisov ďalej archivovať. Vzor odvolania súhlasu tvorí prílohu č. 1. tejto Smernice.

Čl. 5

Povinnosti poverených osôb

1. Nakladať s osobnými údajmi spracovávanými Spoločnosťou sú oprávnené iba Poverené osoby.

2. Poverená osoba je povinná:

 • viesť prehľad osobných údajov spracovaných vo svojej pôsobnosti v súlade s prílohou č. 2 tejto Smernice a pravidelne, najmenej raz za kalendárny rok, tento prehľad aktualizovať a kópiu vždy odovzdať na základe pokynu ........................, tj. v čase vydania tejto smernice pána ............................;
 • dohliadať, aby neboli spracovávané osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, pokiaľ je tento súhlas nevyhnutný, a zabezpečiť uloženie poskytnutých súhlasov subjektu údajov po celú dobu spracovávania daných osobných údajov;
 • prijímať opatrenia, aby nemohlo dôjsť pri spracovávaní osobných údajov k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, zneužitiu, zabezpečovať vykonávanie prijatých opatrení a prijaté a vykonané opatrenia dokumentovať;
 • zabezpečovať skartáciu osobných údajov, ak pominul účel ich spracovania;
 • priebežne kontrolovať spracovávanie osobných údajov;
 • nakladať s osobnými údajmi iba na účely plnenia svojich pracovných úloh a / alebo povinností vyplývajúcich z inej uzavretej zmluvy a v súlade s povinnosťami stanovenými zákonom, touto Smernicou a pokyny ..............................;
 • chrániť osobné údaje pred neoprávnenou zmenou, zničením, stratou, neoprávnenými prenosy, iným neoprávneným spracovaním, zneužitím;
 • informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na bezpečnosť a aktuálnosť evidencia spracúvaných osobných údajov;
 • viesť riadne prehľady o spracovaní osobných údajov.

3. Poverená osoba má zakázané osobné údaje sprístupňovať tretím osobám.

4. Zamestnanci, ktorí technicky zabezpečujú prevádzku informačných systémov, sú povinní zabezpečiť riadne plnenie povinností zamestnávateľa pri ochrane osobných údajov uložených na serveroch, v osobných počítačoch vrátane prenosných a ďalších elektronických zariadeniach tak, aby ochrana uložených dát bola zabezpečená v súlade s aktuálnymi požiadavkami na počítačovú bezpečnosť.

5. Poverené osoby oznamujú nové spracovanie osobných údajov ..............................

Čl. 6

Zaistenie práva subjektu údajov

1. Orgánom údajov znamená žiadateľ, na ktorý sa osobné údaje vzťahujú (ďalej len "dotknutá osoba" ).

2. Poverené osoby sú povinné zabezpečiť v čo najširšej možnej miere uplatnenie práv dotknutých osôb, najmä potom práva na prístup k osobným údajom, ich opravu či doplnenie a ich výmaz.

3. Poverené osoby sú povinné prijímať žiadosti dotknutej osoby o poskytnutie informácií o osobných údajoch. Poverené osoby sú povinné skontrolovať formálne náležitosti žiadosti (najmä kto žiadosť činí, či sa jedná o osobu oprávnenú k tejto žiadosti, aké veci sa žiadosť týka a pod.) A bezodkladne žiadosť vybaviť najneskôr do 15 dní od jej doručenia.

4. Informácie podľa čl. 6 ods. 2 tejto Smernice sú poskytované bez zbytočného odkladu. Informácie sú žiadateľovi (subjektu údajov) poskytované spravidla písomne, ak nie je dohodnutý iný spôsob poskytnutia.

5. Poverená osoba vedie záznamy o informácie podľa tohto článku, a to minimálne v rozsahu podľa prílohy č. 3 tejto Smernice, a najmenej raz za kalendárny rok túto evidenciu odovzdáva .......................... na základe pokynu.

6. Spoločnosť zabezpečuje komunikačný vzťah so subjektami údajov, a to najmä prostredníctvom e-mailu: butlavavrba@butlavavrba

7. Poverené osoby zodpovedajú všetky otázky týkajúce sa problematiky osobných údajov a evidujú prípadné námietky.

Čl. 7

Oprava a doplnenie osobných údajov

1. Poverené osoby prijímajú žiadosti k oprave či doplnenie osobných údajov. Vzor tvorí prílohu č. 4 tejto Smernice.

2. Poverené osoby vykoná žiadosť o opravu alebo doplnenie osobných údajov bezodkladne po prijatí žiadosti, najneskôr však do 15 dní. Vzor tvorí prílohu č. 5. tejto Smernice.

3. Na základe žiadosti Poverená osoba:

 • overí, že skutočne ide o subjekt údajov (osobu, o ktorej dáta sa jedná),
 • vyzve osobu, ktorá žiadosť urobila, aby doložila tvrdené údaje či odstránila vady, ak je žiadosť neúplná alebo nepresná,
 • vykoná opravu evidovaných osobných údajov alebo
 • vykoná doplnenie evidovaných osobných údajov alebo
 • v prípade nedoložené tvrdených údajov opravu alebo doplnenie nevykoná.

4. O spôsobe vybavenia podnetu je Poverená osoba povinná viesť záznamy podľa čl. 6 ods. 5 tejto Smernice.

5. Poverená osoba informuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti, a to spravidla písomne, ak nie je dohodnutý iný spôsob komunikácie.

Č l. 8

Odvolanie súhlasu a vymazanie osobných údajov

1. Poverené osoby prijímajú žiadosti o výmaz osobných údajov. Vzor tvorí prílohu č. 6 tejto Smernice.

2. Poverené osoby vykoná žiadosť o výmaz osobných údajov bezodkladne po prijatí žiadosti, najneskôr však do 15 dní v zmysle čl. 7 ods. 2 Smernica.

3. Na základe žiadosti Poverená osoba:

 • overí, že skutočne ide o subjekt údajov (osobu, o ktorej dáta sa jedná),
 • vyzve osobu, ktorá žiadosť urobila, aby doložila tvrdené údaje či odstránila vady, ak je žiadosť neúplná alebo nepresná,
 • vykoná výmaz osobných údajov z evidencie.

4. Poverená osoba vymazanie osobných údajov nevykoná, ak spracovanie osobných údajov Spoločnosťou je zákonné. Rovnako tak výmaz nevykoná, nedoloží ak žiadateľ tvrdené údaje (resp. Neodstráni vady žiadosti).

5. O spôsobe vybavenia žiadosti je Poverená osoba povinná viesť záznamy podľa čl. 6 ods. 5 tejto Smernice.

6. Poverená osoba zaistí odstránenie osobných údajov zo všetkých čiastkových dostupných evidencií, ak to povaha evidencia umožňuje.

7. Poverená osoba informuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti, a to spravidla písomne, ak nie je dohodnutý iný spôsob komunikácie.


Príloha č. 1

Vzor odvolania súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Ja, nižšie podpísaná / ý ..................................................................... .., týmto vyhlásením odvolávam svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č . 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES a žiadam, aby správca osobných údajov, ........................... ....................................... naďalej nespracovával a neuchovával moje osobné údaje. Súčasne žiadam, aby všetky osobné údaje, ktorými uvedený správca disponuje, boli vymazané či inak odstránené zo všetkých jeho evidencií.

V ………………… dna ………………….


Príloha č. 2

Vzor žiadosti dotknutej osoby o opravu osobných údajov

Ja, podpísaný ...............................................................................................................,

adresou .................................................................................................................................,

týmto v zmysle príslušných ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES

žiadam,

aby správca osobných údajov,...................................................................., postupom podľa ust. čl. 16 zhora citovaného nariadenia opravil / doplnil osobné údaje vzťahujúce sa k mojej osobe, pretože tieto údaje sú neúplné / nesprávne.

Výslovne žiadam, aby správca vykonal nasledujúce opravu / doplnenie:

 • existujúce neúplné / nesprávne údaje:
  • telefónne číslo ............... ..
  • e-mail ……………………… ....
  • ………………………………… ....
 • úplné / správne údaje:
  • telefónne číslo ............... ..
  • e-mail ……………………… ....
  • ………………………………… ....

V súvislosti s vyššie uvedeným žiadam, aby ma správca informoval o spôsobe vybavenia tejto žiadosti ao prijatých opatreniach, a to písomne, na hore uvedenú adresu.

V ………………… dna ………………….


Príloha č. 3

Vzor žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov

Ja, podpísaný ...............................................................................................................,

adresou .................................................................................................................................,

týmto v zmysle príslušných ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES

žiadam,

aby správca osobných údajov ..................................................................., postupom podľa ust. čl. 17 zhora citovaného nariadenia vymazal osobné údaje vzťahujúce sa k mojej osobe, lebo som dňa ............ ............... odvolal výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov a správca nemá iný právny dôvod na ich ďalšie spracovanie.

V súvislosti s vyššie uvedeným žiadam, aby ma správca informoval o spôsobe vybavenia tejto žiadosti ao prijatých opatreniach, a to písomne, na hore uvedenú adresu.

V ………………… dna ………………….

„Koučovanie uvoľňuje potenciál človeka
a umožňuje mu tak maximalizovať jeho výkon.
Skôr než by niečomu učilo, pomáha učiť sa.“

John Whitmore, 2004
Dohodnúť stretnutie
Kontaktné údaje
cross